Skip to main content

Trang chủ

DTI AN GIANG

Mục tiêu đến năm 2025

PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ SỐ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ, HIỆU LỰC HOẠT ĐỘNG
100% dịch vụ công (đủ điều kiện) cung cấp trực tuyến mức độ toàn trình. 

60% thông tin người dân được tự động nhập vào biểu mẫu trực tuyến.

50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số.

80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành trên Hệ thống thông tin báo cáo của Tỉnh.

100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử hoàn toàn qua môi trường mạng.

100% lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng tập huấn kỹ năng số để sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng báo cáo công việc.

100% cơ quan nhà nước tham gia mở dữ liệu và cung cấp dữ liệu mở phục vụ phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NỀN KINH TẾ

Phấn đấu kinh tế số đạt 10% GRDP.

Phấn đấu tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt 10%

100% sản phẩm thuộc chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) có mặt trên sàn thương mại điện tử.

60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến.

Trên 60% người dân biết sử dụng điện thoại thông minh vào khai thác các ứng dụng nền tảng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Có ít nhất 5 doanh nghiệp công nghệ số, trong đó có ít nhất 02 doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ thông tin.

100% doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử; 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; 80% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử.

Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%

PHÁT TRIỂN XÃ HỘI SỐ, THU HẸP KHOẢNG CÁCH SỐ

100% hộ gia đình có địa chỉ số.

90% người dân, doanh nghiệp được trang bị kỹ năng số và các quy tác ứng xử trên môi trường số; có thể tham gia hoạt động học tập, lao động, sản xuất, đời sống và sinh hoạt trên môi trường số.

Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.

Tỷ lệ người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 70%

Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh đạt 90%

Tỷ lệ hộ gia đình có đường Internet cáp quang băng rộng đạt 80%

Ứng dụng Chuyển đổi số