Skip to main content

Báo cáo chuyên đề

STT Tên báo cáo Ngày báo cáo File báo cáo
1 Báo cáo chuyên đề – Tuần 46/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 08-12-2022 Tải về
2 Báo cáo chuyên đề – Tuần 45/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 18-11-2022 Tải về
3 Báo cáo chuyên đề – Tuần 43/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 03-11-2022 Tải về
4 Báo cáo chuyên đề – Tuần 42/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 26-10-2022 Tải về
5 Báo cáo chuyên đề – Tuần 41/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 24-10-2022 Tải về
6 Báo cáo chuyên đề – Tuần 40/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 19-10-2022 Tải về
7 Báo cáo chuyên đề – Tuần 39/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 04-10-2022 Tải về
8 Báo cáo chuyên đề – Tuần 38/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 03-10-2022 Tải về
9 Báo cáo chuyên đề – Tuần 36/2022 dịch vụ công trực tuyến (Tài liệu tham khảo phục vụ Uỷ ban Quốc gia về Chuyển đổi số) 08-09-2022 Tải về
10 Báo cáo DTI 2021 – Chuyển đổi số 08-08-2022 Tải về