Skip to main content

Giới thiệu

       Hiện nay, với sự sẵn sàng, hội tụ của công nghệ số và chính sách, chủ trương mạnh mẽ của Trung ương và tỉnh An Giang; là cơ hội hiếm có để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân triển khai chuyển đổi số cho mình. “Chuyển đổi số” là chuyển đổi các hoạt động từ thủ công, từ môi trường vật lý hiện nay lên môi trường mạng, môi trường số.

  Chuyển đổi số là bước chuyển tất yếu nhằm chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động: (1) Lãnh đạo của các cấp ủy và tổ chức đảng; (2) Quản lý, điều hành của chính quyền; (3) Sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và (4) Phương thức, lối sống, làm việc của người dân.

  Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Chương trình Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số: 553/CTr-UBND ngày 09/09/2021…..trong đó xác định Chuyển đổi số là cơ hội để giải quyết các “điểm nghẽn” là “động lực mới ”để tạo đột phá trong phát triển:

       - Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số.  

  - Người dân là trung tâm của chuyển đổi số.

  - Thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số.

  - Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số.

  - Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là yếu tố then chốt để chuyển đổi số.

  - Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số.

  - Hợp tác quốc tế là giải pháp quan trọng để thực hiện chuyển đổi số.

  Trang thông tin Chuyển đổi số tỉnh An Giang nhằm giúp các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân triển khai chuyển đổi số, cụ thể:

  - Cung cấp thông tin, phổ biến, chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chuyển đổi số.

  - Cung cấp, cập nhật thông tin về như: Các sách điện tử chuyển đổi số; Các văn bản; các báo cáo/bản tin về chuyển đổi số.

  - Cung cấp, giới thiệu thông tin các ứng dụng, giải pháp và kinh nghiệm triển khai chuyển đổi số để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham khảo, áp dụng.

  - Thông tin về hoạt động chuyển đổi số các đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang

Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang – Cơ quan thường trực Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh

– Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

– ĐIện thoại: (02963) 956898,    Fax: (02963) 956898

– Hộp thư điện tử: chuyendoiso@angiang.gov.vn; dti@angiang.gov.vn