Skip to main content

Xếp hạng chuyển đổi số

Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số tỉnh An Giang
Xếp hạng DTI Tỉnh, Thành Xếp hạng Chính quyền số Xếp hạng Kinh tế số Xếp hạng Xã hội số
54
(0,4972)

An Giang

54

(0,5509)

56

(0,5539)

53

(0,5012)
Xếp hạng DTI Tỉnh, Thành Xếp hạng Chính quyền số Xếp hạng Kinh tế số Xếp hạng Xã hội số

42

(0,3462)

An Giang

40

(0,3694)

55

(0,3128)

50

(0,3209)
Xếp hạng DTI Tỉnh, Thành Xếp hạng Chính quyền số Xếp hạng Kinh tế số Xếp hạng Xã hội số

29

(0,3211)

An Giang

29

(0,3640)

22

(0,2775)

26

(0,3076)
Xếp hạng chỉ số chuyển đổi số toàn tỉnh
Xếp hạng DTI Huyện, Thị xã, Thành phố Nhận thức số Thể chế số Hạ tầng số Nhân lực số An toàn thông tin mạng  Chính quyền số Kinh tế số Xã hội số
  Long Xuyên                
  Châu Đốc                
  Tân Châu                
  Tịnh Biên                
  An Phú                
  Châu Phú                
  Châu Thành                
  Chợ Mới                
  Phú Tân                
  Thoại Sơn                
  Tri Tôn                

Xếp hạng DTI

Sở, Ban, Ngành Nhận thức số Thể chế số Hạ tầng số Nhân lực số An toàn thông tin mạng Hoạt động chính quyền số
  VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh            
  Văn phòng UBND tỉnh            
  Sở Thông tin và Truyền Thông            
  Sở Xây dựng            
  Sở Ngoại vụ            
  Sở Kế hoạch và Đầu tư            
  Sở Y tế            
  Sở Giao thông vận tải            
  Sở Nội vụ            
  Sở Nông nghiệp và PTNT            
  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
  Sở LĐTB và Xã Hội            
  Công an tỉnh            
  Sở Tài nguyên và Môi trường            
  Sở Khoa học và Công nghệ            
  Sở Tư pháp            
  Sở Công thương            
  Sở Tài chính            
  Sở Giáo dục và Đào tạo            
  Thanh tra Tỉnh