Skip to main content

Ban chỉ đạo chuyển đổi số

Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh An Giang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tại Quyết định số 3137/QĐ-UBND ngày 30/12/2021.

     I. CHỨC NĂNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

     Nghiên cứu, đề xuất với Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh và giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh An Giang.

     II. NHIỆM VỤ CỦA BAN CHỈ ĐẠO

     1. Nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tỉnh An Giang, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính; xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chínhquyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh;

     Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số; xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

     2. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp liên quan có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; điều phối chung việc triển khai thực hiện Chương trình số 553/CTr-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh An Giang về Chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số giai đoạn 2021 –  2025,  định hướng đến năm 2030, tại Quyết định số 942/QĐ-TTg.

     3. Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; đôn đốc việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số của tỉnh.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm  về chuyển đổi số tỉnh An Giang;  xây dựng, phát triển  Chính quyền điện tử,Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

     4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

     III. TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO

     1. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban, Phó Trưởng ban thường trực sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó Trưởng ban, thành viên khác sử dụng con dấu của cơ quan mình.

     2. Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo (sau đây gọi tắt là Tổ công tác) đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông.

     Tổ công tác gồm đại diện  lãnh đạo cấp phòng và trung tâm  của các  Sở, cơ quan, đơn vị: Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,  Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh An Giang, Thông tin và Truyền  thông, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tư pháp,  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh; lãnh đạo Viễn thông An Giang, Viettel An Giang, Bưu điện tỉnh  An Giang, Bưu chính  ViettelPost An Giang. Trong trường  hợp cần thiết, Tổ công tác được huy động các chuyên gia tư vấn trong và ngoài  tỉnh hoặc nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ được giao.

     Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác.

     3. Tổ trưởng Tổ công tác trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định việc bổ sung, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo tổ công tác; Kế hoạch hoạt động và Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ công tác.

     4. Các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng các chế độ theo quy định hiện hành.

     5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác được sử dụng từ dự toán được giao của Sở Thông tin và Truyền thông , trên cơ sở lồng ghép với các chương trình, dự án và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang – Cơ quan thường trực Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh

– Địa chỉ: Số 01 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

– Điện thoại: (02963) 956898,    Fax: (02963) 956898

– Hộp thư điện tử: chuyendoiso@angiang.gov.vn; dti@angiang.gov.vn