Skip to main content

Văn bản địa phương

STT Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành File văn bản
1 292/STTTT-CNTT-BCVT Kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan, địa phương năm 2024 04-03-2024 Tải về
2 Kèm theo kế hoạch số: 1254/KH-UBND ngày 29/12/2023 Các phụ lục chuyển đổi số năm 2024 29-12-2023 Tải về
3 1254/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024 29-12-2023 Tải về
4 1648/QĐ-UBND Quyết định Ban hành Chương trình "Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh An Giang 16-10-2023 Tải về
5 05/CT-UBND Chỉ thị Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định đanh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các sở, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo 03-04-2023 Tải về
6 588/QĐ-BQLDA Quyết định Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang 30-03-2023 Tải về
7 412/KH-UBND Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thị ủy thực hiện Nghị Quyết số 01-NQ/TU ngày 22/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về chuyển đổi số tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 14-03-2023 Tải về
8 163/QĐ-BCĐCĐS Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang 19-01-2023 Tải về
9 07/KH-UBND Kế hoạch Thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 04-01-2023 Tải về
10 02/QĐ-UBND Quyết định ban hành bộ chỉ số đánh giá mức độ Chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang 03-01-2023 Tải về, Tải về