Skip to main content

Kế hoạch chuyển đổi số các đơn vị

STT Tên kế hoạch Tập tin
1 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2024 Tải về
2 KẾ HOẠCH Nâng cao chỉ số chuyển đổi số tại Ban Quản lý Khu kinh tế Tải về
3 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số trên địa bàn huyện An Phú năm 2024 Tải về
4 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số của Sở Nội vụ năm 2024 Tải về
5 KẾ HOẠCH Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác điều hành, quản lý, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội thành phố Châu Đốc năm 2024 Tải về
6 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2024 Tải về
7 KẾ HOẠCH Kế hoạch Chuyển đổi số và triển khai thực hiện Đề án 06/CP năm 2024 của Sở Xây dựng Tải về
8 KẾ HOẠCH Chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh An Giang năm 2024 Tải về
9 KẾ HOẠCH Thực hiện Chương trình chuyển đổi số năm 2024 của huyện Tri Tôn Tải về
10 KẾ HOẠCH Phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng và chuyển đổi số trong hoạt động của Sở Công Thương năm 2024 Tải về