Skip to main content

Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số

     – Tổ chức đoàn công tác tham quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện đô thị thông minh, chuyển đổi số tại các tỉnh/ thành phố triển khai đạt hiệu quả.

     – Phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ thông tin trong và ngoài tỉnh triển khai các chương trình, dự án, đề án ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh.