Skip to main content

Phát triển nền tảng cho chuyển đổi số

     1. Chuyển đổi nhận thức:

     – Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, nâng cao nhận thức các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chuyển đổi số..

     – Người đứng đầu chịu trách nhiệm, nêu gương, truyền cảm hứng trong chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

     – Tổ chức đào tạo, hội nghị, hội thảo, giới thiệu kiến thức cơ bản về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

– Tăng cường sự tham gia của người dân và doanh nghiệp vào quá trình chuyển đổi số như tham gia góp ý, giám sát và sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số mang lại.

     2. Xây dựng thể chế:

     – Cụ thể hóa và xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình Chuyển đổi số của cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

     – Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật các cơ chế chính sách trong quá trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo.

     – Xây dựng phương án bảo đảm kinh phí cho thực hiện chuyển đổi số, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.

     3. Phát triển hạ tầng số:

     – Các doanh nghiệp viễn thông xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng chất lượng cao trên toàn tỉnh.

     – Chuyển đổi toàn bộ hệ thống thông tin, ứng dụng của tỉnh sang sử dụng địa chỉ giao thức Internet thế hệ mới (IPV6). Dịch vụ trực tuyến của các cơ quan nhà nước, báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, giáo dục, y tế, thương mại điện tử của tỉnh sử dụng tên miền quốc gia (.vn).

     – Phát triển hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT).

     – Khuyến khích các doanh nghiệp thí điểm và nhân rộng việc xây dựng và phát triển mạng 5G tại tỉnh.

     4. Phát triển dữ liệu:

     – Xây dựng Kho dữ liệu tập trung, dùng chung tỉnh.

     – Nâng cấp, hoàn thiện xây dựng mới các cơ sở dữ liệu chuyên ngành quan trọng hình thành các hệ thống thông tin.

     5. Xây dựng nền tảng số:

     – Nâng cấp và hoàn thiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh (LGSP) phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin trong nội bộ tỉnh; kết nối với trục liên thông quốc gia (NGSP) để liên thông dữ liệu với các hệ thống Hệ thống thông tin do bộ, ngành Trung ương triển khai; khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia.

     – Xây dựng nền tảng Chính quyền số, triển khai và vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.

     – Khuyến khích, phối hợp triển khai các hệ thống thanh toán điện tử, cho phép doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng (Mobile Money) đối với người dân để phổ cập, cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ thanh toán điện tử một cách rộng rãi đến tất cả người dân.

     6. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng:

     – Triển khai các chương trình nâng cao nhận thức về an toàn, an ninh thông tin mạng và tính riêng tư đến CBCC-VC trong cơ quan nhà nước và các nhân viên trong doanh nghiệp chuyển đổi số.

     – Xây dựng quy trình vận hành các hệ thống dùng chung của tỉnh, quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước.

     – Xây dựng và triển khai “Trung tâm giám sát an toàn không gian mạng”.

     – Thường xuyên giám sát các nguy cơ, phát hiện và cảnh báo sớm các thay đổi hay tấn công vào các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh, các hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

     – Tổ chức diễn tập, đào tạo nâng cao chất lượng, đội ngũ CBCC-VC về an toàn, an ninh thông tin mạng.

     – Phối hợp các trường, viện, trung tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin mạng cho tỉnh.

     – Hợp tác với các cơ quan, tổ chức an toàn thông tin trong và ngoài tỉnh hình thành mạng lưới đảm bảo an toàn thông tin rộng khắp.

     7. Phát triển nguồn nhân lực:

     – Xây dựng chương trình đào tạo đội ngũ chuyên trách công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước thành các chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, địa phương.

     – Thực hiện công tác đào tạo, nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho CBCC-VC trong cơ quan nhà nước.

     – Lồng ghép, thực hiện các nội dung đào tạo, tuyên truyền nhận thức về kiến thức, kỹ năng số vào chương trình các cấp học

     – Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ cập kỹ năng số cho người dân và doanh nghiệp.