Skip to main content

Tuyên truyền và tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 27/11/2023, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Căn cước năm 2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (Luật số 26/2023/QH15).

Luật được ban hành đã đáp ứng được những mục tiêu đặt ra trong quá trình xây dựng và khi có hiệu lực thi hành là cơ sở pháp lý quan trọng để triển khai thực hiện và xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá về chuyển đổi số ở nước ta; đáp ứng yêu cầu trong giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ mục đích phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái số phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Điều này cũng phù hợp với tiến trình hội nhập, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, cũng sẽ khắc phục được những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, bất cập hiện nay và tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người dân trong đi lại, giao dịch, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các vi phạm pháp luật. 

Để tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Căn cước năm 2023 và các quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” .

Cụ thể, về công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, địa phương về mục đích, ý nghĩa, quan điểm, định hướng, nội dung cơ bản, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Luật Căn cước, định danh và xác thực điện tử; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác cấp, quản lý, sử dụng thẻ Căn cước, tài khoản định danh điện tử để tích cực tham gia thực hiện.

Tập trung tuyên truyền về sự cần thiết ban hành Luật Căn cước năm 2023; mục đích, quan điểm chỉ đạo; 10 điểm mới và những câu hỏi thường gặp của Luật Căn cứớc; tính ưu việt của Luật Căn cước (trong đó ý nghĩa của việc thu thập sinh trắc học ADN, Mống mắt, giọng nói...) từ đó giúp người dân hiểu rõ và xác định được những thay đổi nội dung mới trong Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh phải đăng tải ít nhất một bài viết tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử và các trang mạng xã hội do đơn vị, địa phương mình quản lý; chỉ đạo Bộ phận một cửa các cấp tổ chức niêm yết 10 điểm mới của Luật Căn cước và mã Qrcode để người dân truy cập, tìm hiểu; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan sinh động bằng pano, áp phích, tờ rơi..., các buổi sinh hoạt cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép tuyên truyền Luật Căn cước, định danh và xác thực điện tử trong các hoạt động, các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật như: Tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; sinh hoạt chuyên đề....

Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn thường xuyên đưa tin, bài viết, bài phỏng vấn về Luật Căn cước, định danh và xác thực điện tử, công tác cấp, quản lý Căn cước đến toàn thể các tầng lớp Nhân dân.

Về tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam”: Các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các cấp huyện, cấp xã tổ chức phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về Căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an phát động tổ chức được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website: canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn; ứng dụng định danh điện tử VNeID hoặc quét mã QR để tìm hiểu và tham gia cuộc thi.

Báo An Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang tổ chức phát động cuộc thi trên báo, đài về cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam” để toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh nắm, tích cực hưởng hứng và tham gia cuộc thi./.

Nguồn: Công văn số số 511 /UBND-NC ngày 26/4/2024

Hải Nhu