Skip to main content

Đẩy mạnh thực hiện số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện Công văn số 2122/VPCP-KSTT ngày 31/3/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn tích hợp, kết nối chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh.

Theo đó, ngày 04/4, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai tài liệu hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2122/VPCP-KSTT nêu trên đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được phân công tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, bộ phận văn thư tại đơn vị, địa phương và Bộ phận một cửa các cấp.

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh việc đảm bảo 100% kết quả thủ tục hành chính được cung cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng khi cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, công dân, doanh nghiệp có nhu cầu khai thác.

Đồng thời, các Sở, ban, ngành tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chuẩn hóa thông tin, điều chỉnh bước thực hiện đăng ký hồ sơ trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa các cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh (hướng dẫn kèm theo Công văn số 2122/VPCP-KSTT) nhằm tái sử dụng kết quả, hồ sơ thủ tục hành chính điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh hoặc tại các Bộ, ngành và địa phương khác thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức để hướng dẫn tổ chức, cá nhân khai thác tài liệu điện tử mà cá nhân, tổ chức đã được cấp tại các cơ quan, địa phương khác nhằm tái sử dụng thông tin dữ liệu, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải nộp lại những tài liệu đã có.

Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm bảo đảm hạ tầng, cấu hình kết nối mạng, máy chủ bảo mật phục vụ kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh theo Tài liệu hướng dẫn để tổ chức, cá nhân có thể khai thác các tài liệu được tích hợp, cung cấp trên Kho quản lý dữ liệu điện tử của Cổng Dịch vụ công quốc gia thông suốt, liên tục. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức tập huấn, xây dựng các clip tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa các cấp về tái sử dụng các kết quả thủ tục hành chính trước đó, hoàn thành trước ngày 10/4/2024. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong quá trình chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính (thực hiện đồng bộ danh mục thủ tục hành chính, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính) để đảm bảo các cơ quan, đơn vị hoàn thành đúng tiến độ UBND tỉnh giao. 

Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung theo văn bản này. Chỉ đạo Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rà soát, đảm bảo trang thiết bị phục vụ công tác số hóa hồ sơ của các Sở, ban, ngành tỉnh tại Trung tâm. Kịp thời báo cáo UBND tỉnh có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các đơn vị hoàn thành trước hạn các nhiệm vụ nêu trên, thực hiện tốt việc tái sử dụng các kết quả thủ tục hành chính trước đó; chấn chỉnh, phê bình các cơ quan, đơn vị thực hiện chậm trễ, không nghiêm túc./.

Nguồn: Công văn số 403/UBND-TH ngày 4/4/2024
Hải Nhu